Invitation for Rehab from Reacting AB Rehabilitation Clinic

The following is translated from Swedish. The original invitation is attached here: Bäste Calle Johansson. In this letter, Kjell-Erik Söder, CEO of the Reacting AB rehabilitation clinic in Östersund clearly invites Ida Johansson to come to the clinic. Only Ida’s daughter and husband (see: Who Is Involved) are preventing her from going there to receive the care she deserves.

English Translation:

Dear Calle Johansson !

Hereby submit the response to your request for Reacting AB’s ability to limited time to meet your mother Ida, who is currently the last few years are at an aging accommodation in Gaddede , where she has a private room for residents and general supervision .

Has also been informed of some problems in communication and approach between You Calle and staff at the current accommodation.

As we understand , you have a desire to Ida would take part , and the opportunity during our leadership assist in attempts to reactivate her – inspire continued extra stimulation , and during the time at our facility but even after going home and then in a personalized manner.

Both national and international expertise in neurological problemhanteringar is part of our body when it comes to taking on different people’s future prospects in a possible path toward a reactivation and a better well-being.

Emphasize that we are not engaged in health care , but our efforts can be seen as healthy maintenance efforts where the latest advances in clinical work and research in neurological issues form the basis for our action, which is based on each individual’s potential and current status.

Reacting AB conducts some time a reactivation project as a non-profit organization , RAS, procured with us after receiving grants from the Swedish Inheritance Fund .

Applications to participate in this project as large accumulation at present to your inquiry Calle could not be addressed in this project in the foreseeable future .

Reacting AB has the possibility to receive Your mother Ida , under certain conditions that can easily be summarized as:

 1. Not being listed in medical care
 2. Not having extremely high blood pressure
 3. Not had unexplained seizures during the last three months
 4. Have relatives in all the current time at the facility.
 5. Be prepared to conduct reactivation work over two sessions per day
 6. Have accommodation option close to our activity rooms

Before a final acceptance of participation in a reactivation , we would first have the opportunity to:

 1. Personal meeting / interview with family members present
 2. Ida’s medication list at present and during the last two months
 3. Last prepared plan for going rehabilitation and showed progress
 4. Ability to share patient records which gradually prepared for Ida .

This answer may form the first link between us when it comes to a possible participation in our activities which would mean a time of strong involvement of family members’ side and a careful treatment of your mother Ida , where our staff with great commitment would make efforts that may be of positive value for both functions and wellbeing .

Currently, the undersigned not want to take up the costs that we at Reacting would like to have as a replacement for our engagement.

Sincerely

Kjell-Erik Söder, VD

Reacting AB

Körfältets Centrum

831 38 Östersund, Tel 063-18 12 00, 070-699 73 87

Original Swedish:

Bäste Calle Johansson !

Får härmed lämna svar på Din förfrågan om Reacting AB:s möjlighet att under begränsad tid möta Din mamma Ida, som i nuläget sedan några år finns på ett åldringsboende i Gäddede, där hon har ett eget rum för boende och allmän tillsyn.

Har också informerats om vissa problem i kommunikationer och synsätt mellan Dig Calle och personal vid aktuellt boende.

Som vi förstått har Du en önskan att Ida skulle få ta del och möjlighet att under vårt ledarskap bistå i försök att reaktivera henne – ge impulser till fortsatt extra stimulering, dels under tid vid vår anläggning men även efter hemgång och då på ett individanpassat sätt.

Såväl nationell som internationell expertis i neurologiska problemhanteringar utgör en del av vår stomme då det gäller att ta sig an olika personers framtida möjligheter i en ev väg mot en reaktivering och ett bättre välbefinnande.

Poängterar att vi inte bedriver sjukvård utan våra insatser kan ses som friskvårdande insatser där senaste rönen i kliniskt arbete och forskning i neurologiska frågor utgör grund för våra insatser, som sker utifrån varje enskild persons potential och aktuell status.

Reacting AB bedriver sedan en tid tillbaka ett reaktiveringsprojekt som en ideell förening, RAS , upphandlat hos oss efter att ha erhållit bidrag från Allmänna Arvsfonden.

Anmälningar till deltagande i detta projekt har så stor anhopning i nuläget att Din förfrågan Calle inte kan beaktas inom detta projekt inom överskådlig tid.

Reacting AB har dock möjlighet att ta emot Din mamma Ida under vissa förutsättningar som enkelt kan sammanfattas som:

 1. Inte vara intagen i sjukvårdande behandling
 2. Inte ha extremt högt blodtryck
 3. Inte haft oförklarliga krampanfall under de senaste tre månaderna
 4. Ha anhörigstöd under all aktuell tid vid anläggningen.
 5. Vara beredd att bedriva reaktiveringsarbete under två pass per dag
 6. Ha boendemöjlighet i nära anslutning till våra aktivitetslokaler

Före ett definitivt accepterande om deltagande i en reaktivering vill vi först ha möjlighet till:

 1. Personligt möte/intervju med anhörig närvarande
 2. Idas medicinlista i nuläget och under de sista två månaderna
 3. Sist upprättad plan för tänkt rehabilitering och uppvisade framsteg
 4. Möjlighet att ta del av journalhandlingar som efterhand upprättats för Ida.

Detta svar får utgöra den första länken oss emellan då det gäller ett ev deltagande i vår verksamhet som skulle innebära en tid av starkt engagemang från anhörigas sida och ett omsorgsfullt bemötande av Din mor Ida där vår personal med stort engagemang skulle göra insatser som kan vara av positivt värde för såväl funktioner som för välbefinnande.

I nuläget vill undertecknad inte ta upp de kostnader som vi vid Reacting skulle vilja ha som ersättning för vårt engagemang.

Med vänliga hälsningar

Kjell-Erik Söder, VD

Reacting AB

Körfältets Centrum

831 38 Östersund, Tel 063-18 12 00, 070-699 73 87

Original Letter as attached here: Bäste Calle Johansson