Person med tydliga stroke-symptom vägras vård av vårdgivare

(An English translation follows the Swedish text.)

Ida Johansson, 220909-8744, blev under måndagen den 25 april 2016 mycket dålig och fick primära stroke-symptom. Boenden på Levinsgården reagerade på att något inträffat med Ida. Trots det kallar inte personalen på Levinsgården på ambulans även fast de ser att hon blivit dålig och vet att sådana symptom kräver akut agerande och att det gäller liv och död. Det är oerhört viktigt att den drabbade får vård så fort som möjligt.

När jag anländer senare på kvällen ser jag också samma sak, hennes ansikte är helt förändrat. Höger kind hänger ner liksom höger mungipa. Tungan har dragit ihop sig som en boll och hon har svårt att kontrollera den. Ljuden som kommer ut ur hennes mun är bara sludder. Även vänster hand har påverkats vilket hon visar. Det är blod på ansikte, kudde och i näsan.

Att något allvarligt har hänt är utom alla tvivel. Personalen ringer trots det inte efter ambulans.

Jag ringer själv 112. Ambulans skickas till Ida. Symptomen är lika glasklara när ambulansen anländer. Ida är mycket illa däran. Trots det akuta läget och de tydliga symptomen vägrar ambulansen, efter att ha pratat med personalen på Levinsgården, att ta Ida till sjukhus. Ida tvingas tillbringa natten utan vård på Levinsgården.

På tisdag morgon är Ida i mycket dåligt skick. Distriktsläkare Håkan Jonsson och enhetschef Barbro Blom besöker Ida. De vägrar låta Ida få vård. Håkan Jonsson säger tydligt att han inte tänker låta Ida få åka till sjukhus.

Symptomen är tydliga. Jag har tagit bilder i ett email som jag visar för Håkan. Håkan fortsätter att vägra Ida vård och påstår att inga förändringar har skett trots att både boende på Levinsgården och jag har sett stora förändringar, samt att jag har visat bilder med tydliga bevis på förändring. Efter uppvisande av bildbevis kräver läkaren Håkan Jonsson att jag genast lämnar hans arbetsrum. Han påstår att mitt uppförande inte är acceptabelt och att han inte vill ha ytterligare kontakt med mig.

Material:

Videoklipp innan och efter det inträffade:

Innan: https://goo.gl/TzpjJ8

Efter: https://goo.gl/nhqWia

Bilder från tidpunkten när ambulanspersonalen vägrade ta Ida till sjukhus: https://goo.gl/m4Kg0w

 

ENGLISH TRANSLATION

Ida Johansson, 220909-8744, was on Monday, April 25, 2016 very poor and had primary stroke symptoms. Accommodation on the farm Levin responded that something happened with Ida. Although it does not call the staff at the Levin farm ambulance even though they see that she was poor and know that such symptoms require emergency action and to regard life and death. It is extremely important that the victims receive care as quickly as possible.

When I arrive later in the evening, I also see the same thing, her face is completely changed. Right cheek hanging down like the right corner of her mouth. Tongue has pulled together like a ball and she has trouble controlling it. The sounds that come out of her mouth are just incoherence. While the left hand was affected as she shows. There is blood on the face, pillow and in the nose.

That something serious has happened is beyond question. The staff call even though it is not an ambulance.

I call yourself 112 ambulance sent to Ida. The symptoms are as crystal clear when the ambulance arrives. Ida is a very bad way. Despite the urgent situation and the obvious symptoms refuse the ambulance, after talking with the staff at the Levin farm, to take Ida to hospital. Ida forced to spend the night without a care in the Levin farm.

On Tuesday morning, Ida is in very poor condition. District Medical Officer Håkan Jonsson and Head Barbro Blom visiting Ida. They refuse to let Ida care. Håkan Jonsson says clearly that he does not intend to let Ida get to go to hospital.

The symptoms are clear. I have taken photos in an email that I show Håkan. Hakan continues to refuse Ida care and states that no changes have taken place despite the fact that both residents of Levin farm and I have seen great changes, and that I have shown pictures with clear evidence of change. After the presentation of photographic evidence requires the doctor Hakan Jonsson I immediately leave his office. He claims that my behavior is not acceptable and that he did not want further contact with me.

Material:

Video clips before and after the incident:

Before: https://goo.gl/TzpjJ8

After: https://goo.gl/nhqWia

Photos from the time the paramedics refused to take Ida to the hospital: https://goo.gl/m4Kg0w